Behandlingsinnehåll

Verksamheten är strukturerad dygnet runt med arbete, studier och planerad fritid. Enskilda- och gruppsamtal i kombination med arbete och normala arbetstider utgör stommen i vardagen på Granby Storgård. Tillfredsställelsen, som kommer av att genomföra och avsluta ett uppskattat arbete, är grunden till självrespekt och självförtroende.

Granby Storgård är ett HVB-hem med mycket familjekänsla

Utifrån en kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) grundsyn erbjuder vi en individuell behandling för unga män mellan 18 och 25 år med kriminalitet, beroendeproblematik och/eller andra psykosociala problem. Familjeföretaget som startade 1993 och som idag drivs i 2:a generation, arbetar med mycket familjekänsla direkt med klienterna och har ett holistiskt synsätt där hela människan läggs i fokus. Vi kartlägger varje individ genom ASI (Addiction Severity Index). Instrumentet innehåller frågor på sju livsområden: fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkoholanvändning, narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa. Denna kartläggning ger oss en möjlighet till matchning av den enskilda klienten.

Med matchning menar vi i första hand tre olika saker:

R

Rätt program för individen

R

Rätt miljö för programmet

R

Rätt kompetens för individens program

Resultatet av denna kartläggning ger oss en möjlighet att anpassa program, insatser och åtgärder rätt i tid och rum under hela placeringstiden som varierar mellan 6-12 månader. Våra erfarenheter visar att det är viktigt att vid speciella brytpunkter sätta in rätt program för att t.ex. bryta identitet, förnekelser eller andra försvar som hindrar klientens utveckling. Program och insatser är direkt kopplat till den enskildes behov, och varierar utifrån var klienten befinner sig i förändringsarbetet. De olika programmen kan innehålla en mängd olika insatser & inriktningar, här följer en del som kan vara aktuella efter behov:

R

Kognitiv samtalsterapi (enskilt)

R

Kognitiv beteendeterapi (enskilt och/eller i grupp)

R

Gruppdynamiska övningar

R

Processinriktad träning (enskilt och/eller i grupp)

R

Kriminalitet som livsstil (Gunnar Bergström)

R

Sorgebearbetning

R

Återfallsprevention

R

Existentiella samtal (framtidsplanering)

R

ADL

R

Fysisk träning

R

ART

R

Psykoterapi

R

Social träning

R

Stresshantering

R

NADA akupunktur

R

Massage

R

Personlig coachning (personlig identitetsutveckling)

R

Livsstilssamtal

R

Svenska språkkunskaper/ordförståelse

R

Upplevelsebaserad inlärning

R

Holistiskt synsätt

R

Nätverksmöten

R

Anhörighelger

Verksamheten är strukturerad dygnet runt med arbete, studier och planerad fritid. Enskilda- och gruppsamtal i kombination med arbete och normala arbetstider utgör stommen i vardagen på Granby Storgård. Tillfredsställelsen, som kommer av att genomföra och avsluta ett uppskattat arbete, är grunden till självrespekt och självförtroende.

Konsten att kompromissa och viljan att reda ut konflikter blir meningsfull, när det individuella ansvaret för gemensamma angelägenheter och åtaganden blir tydliga och möjliga att uppfylla.I kollektivets vardagsliv konfronteras eleverna ständigt med sina svårigheter och relationsproblem. Tillfällen som utgör en värdefull utgångspunkt i vår behandling. Inskrivning, behandlingstid och innehåll bestäms alltid tillsammans med eleven, ansvarig socialsekreterare och oss utifrån det enskilda behovet.

Samtliga elever deltar i alla på gården förekommande sysslor och samtal. Vardagskonflikter löser vi tillsammans samtidigt som eleverna tränas att själva klara av dem. Att få lära sig sköta ett hem och ta ansvar för olika arbetsuppgifter med personal som arbetsledare, att ta hänsyn till andra och stå upp för sina egna behov innebär att Granby Storgård är ett hem fyllt av känslor. Här blir man arg, bråkar med varandra, skrattar mycket samt visar ömhet och värme.

Att våga vara rak och ärlig inför andra men även att kunna ta ansvar för sina egna handlingar är ett övergripande mål i vår behandling. Vi lägger stor vikt att så långt det är möjligt hjälpa eleverna till goda relationer med närstående och anhöriga. Någon gång i månaden brukar vi ha familjesamtal. Vid behov kan vi ordna övernattning.

De elever som behöver komplettera sin skolgång eller yrkesutbildning bereds tillfälle till det när de varit i behandling så länge att de anses kunna klara studierna.

Fritiden planeras noga. Detta gäller såväl kvällsaktiviteter som helger. Ett flertal gånger i veckan har vi någon form av idrottsträning. Vi uppmuntrar ett innehållsrikt socialt liv som ska vara så normalt som möjligt, men lägger också stor vikt vid planering och träning i förmåga att genomföra vad man beslutat sig för.

Kvalitet

Kvalitet för oss på Granby storgård är att tillgodose behov och infria förväntningar hos tre huvudintressenter: Klienter, placerande myndighet och medarbetare. Våra medarbetare är en central resurs i kvalitetsarbetet. Den vård- och behandlingsverksamhet vi bedriver kommer till i personliga möten mellan medarbetare och klienter och mellan medarbetare och placerande myndighet. Samtliga medarbetare är delaktiga i att utveckla Granby Storgårds tjänster, i det direkta vård- och behandlingsarbetet. Det innebär att alla medarbetare omfattas av kvalitetsarbetet. Varje medarbetare har ett ansvar för kvaliteten i det egna arbetet och bidrar därmed till kvalitetsutvecklingen.

Granby Storgårds övergripande mål är att ge vård och behandling av hög kvalitet. Det övergripande målet är definierat i ett antal variabler, som tillsammans definierar god kvalitet.

Vi har skriftliga rutiner för klagomålshantering, sexuella övergrepp samt våld eller hot om våld. Vi ser hela klagomålshanteringen som ett verktyg i vårt kvalitetsarbete. Ett bra system för klagomålshantering ger viktig information för oss på Granby Storgård. Då kan man ta itu med de problem som föranleder klagomålet och förbättra arbetet. En samlad kunskap om alla klagomål ger viktig information till ledningen. Ledningen får veta om det finns behov av nya arbetssätt eller en förbättrad organisation. Ett ordentligt system för klagomål ger oss dessutom ett förtroendefullt förhållande till elever, anhöriga, handläggare och övriga. Genom att utveckla metoder för egenkontroll och ständiga förbättringar höjer vi kvaliteten.

Vi ingår även i Skandinavisk sjukvårdsinformations kvalitetsindex, ett verktyg för att löpande få kännedom om våra styrkor och svagheter vilket är ett bra sätt att hitta förbättringsområden.

R

Att vården och behandlingen bedrivs med hög rättssäkerhet.

R

Att vården och behandlingen är kunskapsbaserad.

R

Att vården bedrivs med god etik.

R

Att den enskilde ges god omvårdnad.

R

Att vården och behandlingen bedrivs jämställt.

R

Att vården och behandlingen utformas i samverkan med den enskilde och den placerande myndigheten.

Ett HVB-hem med familjekänsla

Granby Storgård tar emot unga män mellan 18 och 25 år som har problem med missbruk av alkohol eller narkotika, kriminalitet och/eller har sociala problem.

Om oss

Behandlingsinnehåll

Avtal

Fasbehandling

Inskrivning

Granby Storgård
Lindormsnäsvägen 15
197 91 Bro

08-510 253 13
info@granbystorgard.se

Önskar du komma i kontakt med oss direkt?

Vägen mot förändring börjar här Granby Storgård