Fasbehandling

Hur vi går till väga

Den fasuppdelade behandlingen på Granby Storgård är ett kognitivt beteendeterapeutiskt system som är självmotiverande. Fasbehandling bygger på att behandlingen delas upp i tydliga mätbara faser.

Granby Storgårds fasbehandlingar

Den fasuppdelade behandlingen på Granby Storgård är ett kognitivt beteendeterapeutiskt system som är självmotiverande. Fasbehandling bygger på att behandlingen delas upp i tydliga mätbara faser.

Varje fas och dess innehåll planeras noga och genomförs tillsammans med klienten. Jämsides med varje fas eller genomförd del så ligger tydliga förstärkare som bekräftar och förstärker klienten för dess aktiva deltagande.

Behandlingen bygger på att successivt utveckla klientens inre motivation, struktur, förmåga och färdigheter. Varje ungdom får börja med basläggande sociala färdigheter och känslohanteringsstrategier samt enkla moral och etik resonemang.

R

Fas 1 – Inledningsfas

R

Fas 2 – Intensiv terapeutisk behandling

R

Fas 3 – Utslussning

R

Fas 4 – Ett eget boende

Våra faser

Fas 1

Den inledande fasen

I inledningsfasen (Fas 1) arbetar vi med tydlig gränssättning, där struktur tillsammans med dagliga rutiner skapar trygghet. ASI intervjun genomförs och utifrån den utformas i samråd med klienten och placerande myndighet en genomförandeplan med delmål och målbeskrivning.

Klienten deltar i enskilda och gruppsamtal med tillsammans med någon av våra flera utbildade alkohol/ drogterapeuter, addiktolog, familjeterapeut eller psykoterapeut. Han medverkar i alla på gården förekommande arbetsuppgifter, idrottsträningar och andra sociala färdighetsövningar.

Vid behov samtal med vår missbruksläkare, specialiserad i allmänpsykiatri. Under denna fas kommer klienten att ges tillfälle att komma in i fungerande dagliga rutiner, finna sig till rätta och lära känna personalen som består av flertalet behandlingspedagoger, boendestödjare och kökspersonal samt de andra inskrivna klienterna.

Samtal kommer tidigt att startas upp tillsammans med kontaktperson/ coach och framförallt handla om ”här och nu” situationer. Den inskrivne får i samtal med terapeut möjlighet att diskutera sådant som känns för personligt eller jobbigt att ta upp i gruppen. Syftet med dessa samtal är att ge den inskrivna ett forum att anförtro sig det som känns jobbigast och som man kanske skäms/känner skuld för och inte vill ta upp i grupp.

Den inskrivne kan när den vill/behöver kontakta terapeuten och begära ytterligare enskilda samtal. Likaså kan terapeuten, om han anser behovet finns, be att få ha ett enskilt samtal med den inskrivne. När klienten avancerar i sin personliga utveckling och når de mål som finns i genomförandeplanen planeras en fasförflyttning till Fas 2, där mer avancerade färdigheter och strategier lärs ut samtidigt som man lyfter moral och etikresonemang på högre nivåer.

Fas 2

Terapeutisk Behandling

Fas 2 inleds med att revidera den individuella genomförandeplanen med delmål och målbeskrivning tillsammans med klienten och hans ansvariga handläggare. Klienten flyttar till Fas 2 där en intensiv terapeutisk behandling tar vid. Jämsides med den terapeutiska behandlingen har vi möjlighet att erbjuda olika manualbaserade behandlingsprogram beroende på klientens behov. Ett exempel på detta är Gunnar Bergströms Kriminalitet som livsstil, KRIM programmet genomförs 2 gånger under en period av 12 veckor, fördelat på varsin hel vecka. Detta upplägg kallar vi för KRIM vecka 1 och KRIM vecka 2.

Vi har 5st utbildade programledare, samtliga av dessa har steg 1 och 2, utbildade av Gunnar Bergstöm. Utbildningen är 5 dagar (steg 1) och 2 dagar (steg 2). Programmet genomförs i grupp, men möjlighet till individuell kurs finns om det behovet finns.

I Inledningen av programmet får samtliga deltagare, med hjälp av programledaren, göra en PIKT (Psykologisk Inventering av Kriminella Tankemönster). Utgångspunkten är att kriminalitet drivs av tankemönster som på olika sätt rättfärdigar och vidmakthåller kriminella handlingar. För att förebygga och bryta kriminalitet försöker man därför med insatserna identifiera och förändra dessa tankemönster.

Deltagarna lär sig fakta om kriminalitet samt att upptäcka och utmana sina kriminella tankar. Man arbetar efter en kognitiv modell, där personens tolkning av händelser (dvs. kriminella tankemönster) utmanas genom att man undersöker vilket faktastöd den har. När man finner att det saknas stöd eller att tolkningen inte verkar rimlig av andra skäl, går man vidare och undersöker andra, alternativa tolkningar. Deltagaren får på så vis upptäcka och utmana de tankemönster som bidrar till att kriminaliteten vidmakthålls.

Verksamheten är strukturerad dygnet runt med arbete, studier och planerad fritid. Enskilda- och gruppsamtal i kombination med arbete och normala arbetstider samt strukturerad fritid utgör stommen i vardagen på Granby Storgård. Tillfredsställelsen, som kommer av att genomföra och avsluta ett uppskattat arbete, är grunden till självrespekt och självförtroende.

Konsten att kompromissa och viljan att reda ut konflikter blir meningsfull, när det individuella ansvaret för gemensamma angelägenheter och åtaganden blir tydliga och möjliga att uppfylla. I kollektivets vardagsliv konfronteras eleverna ständigt med sina svårigheter och relationsproblem. Tillfällen som utgör en värdefull utgångspunkt i vår behandling. Inskrivning, behandlingstid och innehåll bestäms alltid tillsammans med eleven, ansvarig socialsekreterare och oss utifrån det enskilda behovet.

Samtliga elever deltar i alla på gården förekommande sysslor och samtal. Vardagskonflikter löser vi tillsammans samtidigt som eleverna tränas att själva klara av dem. Att få lära sig sköta ett hem och ta ansvar för olika arbetsuppgifter med personal som arbetsledare, att ta hänsyn till andra och stå upp för sina egna behov innebär att Granby Storgård är ett hem fyllt av känslor. Här blir man arg, bråkar med varandra, skrattar mycket samt visar ömhet och värme.

Att våga vara rak och ärlig inför andra men även att kunna ta ansvar för sina egna handlingar är ett övergripande mål i vår behandling. Vi lägger stor vikt att så långt det är möjligt hjälpa eleverna att känna att han kan påverka, förbättra och i vissa fall återbygga relationer till nära anhöriga, föräldrar, partner eller tidigare arbetskollegor. Arbetet kring klienternas uppbyggnad- och förstärkning av relationer till anhöriga kan komma att väcka mängder av känslor och tankar som klienten behöver stöd i att genomgå.

Vi vill genom erfarenheter och kunskap förmedla till våra klienter varför rollerna ser ut som de gör i familjen eller relationen och hur de kan genom hårt arbete förändras till det bättre. Att lära sig förstå hur missbrukets påverkan av relationer till anhöriga eller andra närstående personer ser ut kan skapa en illusion av självförakt och dålig självkänsla. Han kan känna sig hjälplös och mår allt sämre psykiskt, och känslan av värdelöshet kan infinna sig. Känslan av förlust och sorg blir en större del av livet. Granby Storgård har till detta arbete flertalet diplomerade sorgbearbetare samt anställd steg 2 utbildad familjeterapeut som finns till stöd och handleder klienterna i ett manualbaserat program i syfte att bearbeta sorg och förlust.

Vi vill genom sorgbearbetningsprogrammet förmedla kunskap om missbrukspersonlighetens roll i relationer i ett missbruk/beroende och ge möjligheter till förändring, ökad livskvalitet och hopp om en bättre framtid. Vi erbjuder möjligheter till hopp om förändring och personlig utveckling oavsett om klienten väljer att leva kvar i relationen eller att bryta upp från den. Nätverksträffar planeras individuellt tillsammans med klienten och våra terapeuter, där vi ger möjlighet till övernattning om behovet finns.

De elever som behöver komplettera sin skolgång eller yrkesutbildning bereds tillfälle till det när de varit i behandling så länge att de anses kunna klara studierna. Vi har sedan flera år tillbaka ett gott samarbete med Tollare folkhögskola, En alkohol- och narkotikafri skola Bakom Tollare folkhögskola står IOGT-NTO, en ideell organisation vars vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en trivsam skolmiljö och goda studieresultat där alla deltagare oavsett bakgrund och erfarenheter ska känna sig välkomna och trygga vill Tollare vara en plats fri från alkohol och andra droger. Till våra klienter med läs och skrivsvårigheter kan vi erbjuda hjälp enligt Witting-metoden, en läs/skrivhjälp tillsammans med vår egen utbildade personal. Vi arbetar också med teater, drama och musik som en del av behandlingsinnehållet, ett mycket uppskattat inslag som stärker klientens självkänsla.

Fritiden planeras noga. Detta gäller såväl kvällsaktiviteter som helger. Ett flertal gånger i veckan har vi någon form av idrottsträning. Vi uppmuntrar ett innehållsrikt socialt liv som ska vara så normalt som möjligt, men lägger också stor vikt vid planering och träning i förmåga att genomföra vad man beslutat sig för.

Fas 3

Utslussning

Vi tillämpar gradvis utslussning (Fas 3) i takt med att klienten tar allt mer ansvar för sig själv, ekonomi, planering av studier eller arbete och sociala kontakter. Ett steg kan vara att söka praktikplats och se hur man klarar av arbetslivets krav.

Mycket tid läggs på att få klienten ut i arbetslivet eller studier. Den dagliga kontakten, enskilda och gruppsamtalen fortgår eventuellt som tidigare.

Fas 3 planeras alltid i samråd med klienten och den ansvariga handläggaren. Klienten har då skaffat sig praktikplats, arbete eller studier, han bor i Granby Storgårds lägenhet och har en kontaktperson som stöd.Detta är en intensiv tid för framtidsplanering inför eftervårdsfasen (Fas 4) med eget boende och försörjning. De boende träffar kontaktpersonen/Fas 3 ansvarig minst fem gånger i veckan och håller även löpande kontakt via telefon. Kontaktpersonen kommer på både planerade och oplanerade hembesök till utslussboendet då den inskrivna lämnar övervakade urinprover 2/gånger per vecka.

Kontaktpersonen har även motivations- och planeringssamtal med inskriven om framtid och utflytt och hjälper till med myndighetskontakter eller kontakt med ev. arbetsgivare eller skola. Kontaktpersonen hjälper personen löpande att hålla struktur och planering. Kontaktpersonen är dessutom diplomerad sorgbearbetare.

Fas 4

Ett eget boende

I Fas 4 flyttar klienten till egen lägenhet som disponeras av Granby Storgård. Han lämnar urinprover regelbundet och träffar Granby Storgårds kontaktperson minst 2 ggr/vecka. Han har också enskilda samtal med Granby Storgårds fem st. alkohol-/drogterapeuter. I lägenheten gäller totalt alkohol och drogförbud.

I fas 4 finns individuellt utformat stöd gällande:

  • Ekonomi
  • Mathållning
  • Tvätt och städ
  • Fritid
  • Regler och förhållningssätt gentemot grannar och kompisar.

Under den långa tid vi på Granby Storgård har bedrivit verksamhet har vi ständigt återkommit till en viktig faktor – ett eget boende. En egen lägenhet är en viktig kugge för att klienten ska kunna upptäcka vuxenlivet efter fullgjord behandling. Det är därför av största vikt att klienten tidigt under placeringstiden får lära sig grunder till ett fungerande boende. Sambandet mellan boende, arbete och fritid kommer också att bli tydligare. Stödboendet är nära integrerat med den verksamhet Granby Storgård bedriver idag. Vi har därför skaffat oss stor erfarenhet om hur stödboendet bör utformas. Det är också viktigt att alla inblandade delar samma målsättningar och att man gör en klar och tydlig utvecklingsplan.

En kontaktperson går tillsammans med klienten igenom vad han behöver hjälp med – det kan vara matlagning, ekonomi, praktiska sysslor i hemmet eller frågor som rör fritiden. I början träffas man ofta, men vart efter att klienten börjar klara av att stå på egna ben så sker de regelbundna träffarna allt mindre tätt. Kring boendet finns ett tydligt regelverk. Det finns en jour öppen dygnet runt som klienten kan vända sig till om han har problem.

Under tiden klienten är inskriven i utsluss- och eftervårdsfasen har vi Eftervårdsgrupp. Eftervårdsgruppen hålls varje onsdag mellan kl. 18.00–21.30. Innehållet är en KBT grupp där deltagarna har i uppgift att varje vecka reflektera i vardagen och ta med sig ett aktuellt tema som de delar med resten av gruppen. Sedan följer en terapeut-ledd diskussion (dynamisk grupprocess). Syftet med eftervårdsgrupp är att inskrivna ska få möjlighet att i en liten trygg grupp kunna ventilera, diskutera och finna nya förhållningssätt till de situationer som väcker rädslor/oro eller drogsug.

Ett HVB-hem med familjekänsla

Granby Storgård tar emot unga män mellan 18 och 25 år som har problem med missbruk av alkohol eller narkotika, kriminalitet och/eller har sociala problem.

Om oss

Behandlingsinnehåll

Avtal

Fasbehandling

Inskrivning

Granby Storgård
Lindormsnäsvägen 15
197 91 Bro

08-510 253 13
info@granbystorgard.se

Önskar du komma i kontakt med oss direkt?

Vägen mot förändring börjar här Granby Storgård